BUTANOX M60

Butanox M60: là chất lỏng không màu

Tên thường gọi: Butanox M60, nước giết, nước đông, thuốc đông, butanox.

Tên gọi khác: Mek peroxide; Methylethylketonehydroperoxide; 2-butanone peroxide; Ethylmethyl ketone peroxide; MEKP; Butanox.

Công thức hóa học: C8H18O6

Quy cách: 5kg/can, 4 can/thùng hoặc 20 kg/ca; 30 kg/can

Nhà sản xuất: Akzo Nobel.