SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER SẢN PHẨM ỨNG DỤNG NHỰA POLYESTER

Giới thiệu: Nhựa polyester (keo poly) là loại nhựa tổng hợp chưa no hình thành bởi phản ứng hóa học giữa axit hữu cơ hai bazo và rượu polyhydric. Nhựa polyester (keo poly) thường được sử dụng trong vật liệu SMC (sheet moulding compound), BMC (bulk mouding compound), Hand lay-up, Gun spray-up,… trong sản xuất sản phẩm FRP (fiberglass reinforced plastic)